2023. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Komerclikumā, nosakot vairākas izmaiņas, tostarp, jaunu kārtību akciju reģistrācijai un uzskaitei.

Grozījumi akciju iedalījuma kārtībā

Vispirms jāmin, ka līdzšinējais akciju iedalījums vārda akcijās un uzrādītāja akcijās tiek aizstāts ar jaunu, izsakot Komerclikuma 228. panta pirmo daļu jaunā redakcijā, kas paredz, ka akcija var būt reģistrēta akcija vai dematerializēta akcija. Reģistrēta akcija ir uzskaitīta akcionāru reģistrā, bet dematerializēta akcija ir iegrāmatota centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

Tātad iepriekšējās vārda akcijas aizstātas ar reģistrētām akcijām, bet uzrādītāja akcijas ar dematerializētām akcijām. Saskaņā ar pārejas noteikumu 75. punktu sabiedrībai līdz 2026. gada 1. jūlijam Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz statūtu grozījumi saistībā ar akciju iedalījumu.

Grozījumi paredz, ka akciju sabiedrībai būs jāizvēlas, kuras no akcijām tā emitēs, jo emitēt varēs tikai vai nu vienas, vai otras, bet tām akciju sabiedrībām, kuras saskaņā ar līdzšinējo regulējumu emitējušas abu veidu akcijas, Komerclikuma pārejas noteikumu 66. punkts paredz pienākumu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam pieteikt komercreģistra iestādei statūtu grozījumus, paredzot visas sabiedrības akcijas vai nu par reģistrētām akcijām, vai dematerializētām.

Jāvērš uzmanība, ka pārejas noteikumu 70. punkts paredz komercreģistra iestādei izbeigt akciju sabiedrības darbību Komerclikuma 314.1 panta kārtībā, jasabiedrība līdz 2024. gada 1. jūlijam nebūs sniegusi pārejas noteikumu 66. punktā minētās ziņas un dokumentus.

Akciju sabiedrībām būs pienākums iegrāmatot centrālajā vērtspapīru depozitārijā regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā iekļautās vai iekļaut plānotās akcijas. Ar kvalificētu balsu vairākumu akcionāru sapulce pieņem lēmumu, kurā centrālo vērtspapīru depozitārijā iegrāmatot akcijas. Savukārt, valde pēc šī lēmuma iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistram par attiecīga ieraksta izdarīšanu komercreģistrā. Rezultātā jebkura persona varēs iepazīties ar informāciju par akcionāriem.

Arī šī pienākuma izpildei ir paredzēts viens gads, līdz ar ko, akciju sabiedrība neizpildot to līdz 2024. gada 30. jūnijam, sabiedrības darbība izbeidzama Komerclikuma 314.1 panta kārtībā.

Paziņojuma pienākums akcionāram

Tāpat Komerclikums papildināts ar 236.3 pantu, nosakot pienākumu akcionāram ar vairāk nekā 5 % dematerializēto akciju par to informēt sabiedrību divu nedēļu laikā no akciju iegūšanas dienas. Šis pienākums akcionāram informēt sabiedrību ir arī par katru turpmāk iegūto akciju, palielinot līdzdalību sabiedrībā par katriem nākamajiem 5%, tāpat arī līdzdalībai samazinoties. Balsstiesības, kas izriet no akcijām akcionārs var izmantot tikai pēc šī paziņojuma iesniegšanas.

Turpmāk, gan dibinot akciju sabiedrību, gan palielinot pamatkapitālu, Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz vai nu akcionāru reģistrs reģistrēto akciju gadījumā, vai arī pieteikums par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā iegrāmatotas sabiedrības akcijas, dematerializēto akciju gadījumā.

Tātad akciju sabiedrībai, plānojot emitēt dematerializētas akcijas, tās dibināšanas vai pamatkapitāla palielināšanas gadījumā, akcijas jāiegrāmato centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kura izsniegts apliecinājums par dematerializēto akciju iegrāmatošanu pievienojams pieteikumam Uzņēmumu reģistram.

Tāpat turpmāk dematerializēto akciju turētājiem būs tiesības saņemt informāciju par pārējiem akcionāriem savu kolektīvo akcionāru tiesību īstenošanai, to pieprasot sabiedrībai.

Izmaiņas pamatkapitāla apmaksas kārtībā

Arī kapitālsabiedrību dibināšanas un pamatkapitāla apmaksas kārtībā ir veiktas izmaiņas. Turpmāk visām kapitālsabiedrībām jābūt pilnībā apmaksātam pamatkapitālam līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā. Pārejas noteikumi gan paredz, ka, ja sabiedrība jau ierakstīta komercreģistrā ar daļēji apmaksātu pamatkapitālu, tad tai šī apmaksa jāveic dibināšanas līgumā noteiktajā termiņā, tomēr uz sabiedrībām ar pilnā apmērā neapmaksātu pamatkapitālu no 2023. gada 1. jūlija būs attiecināmi pārejas noteikumu 73. punktā minētie ierobežojumi, proti, pamatkapitālu drīkstēs palielināt tikai pilnībā apmaksājot esošās daļas (akcijas), kā arī tikai par pilnībā apmaksātām daļām (akcijām) aprēķināmas un izmaksājamas dividendes, dalībniekam (akcionāram) balsstiesības dos tikai pilnībā apmaksāta daļa (akcija) un tikai tādas daļas (akcijas) dalībnieks drīkstēs atsavināt, ja statūtos nav noteikts citādi. Neapmaksātas daļas atsavināšanas gadījumā par daļas apmaksu ir atbildīgs atsavinātājs un ieguvējs kā solidāri kopparādnieki.

Ja salīdzina jauno regulējumu ar līdz šim spēkā esošo, tad no 2023. gada 1. jūlija noteikts pienākums akciju sabiedrībām sniegt informāciju valsts institūcijām par to akcionāriem, tādējādi mazinot negodprātīgas un pretlikumīgas rīcības riskus, t.sk., noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un korupciju.

Informācijas sniegšana par akcionāriem

Ar jaunā regulējuma stāšanos spēkā visām akciju sabiedrībām būs jāiesniedz informāciju par akcionāriem Uzņēmumu reģistrā. Veicot izmaiņas akcionāru reģistrā, Uzņēmumu reģistrā informācija uzreiz arī jāsniedz par reģistrēto akciju turētājiem, bet akciju sabiedrībai ar finanšu instrumentu kontos reģistrētām akcijām informācija jāsniedz par lielākajiem akcionāriem kolīdz tā ir informēta par akcionāriem, kuri akcijas ieguvuši.

Lai gan reģistrētās akcijas joprojām jāieraksta akcionāru reģistrā un to veido pati akciju sabiedrība, izmaiņas šajā kārtībā pielīdzināmas SIA dalībnieku reģistra vešanas kārtībai, jo akcionāru reģistrs jāsagatavo divos eksemplāros – vienu iesniedzot Uzņēmumu reģistrā. Tātad saskaņā ar pārejas noteikumu 66. punkta 2. apakšpunktu un 70. punktu Uzņēmumu reģistrs pieņems lēmumu izbeigt akciju sabiedrības darbību, ja tā līdz 2024.gada 1.jūlijam neiesniegs aktuālo sabiedrības akcionāru reģistru.

Pārejas noteikumu izpilde un akciju sabiedrības darbības izbeigšana

Lai veiksmīgi sagatavotos izmaiņām, sabiedrībai jāvadās pēc pārejas noteikumos noteiktajiem termiņiem, proti, līdz 2024. gada 30. jūnijam, iesniedzot komercreģistra iestādei aktuālo sabiedrības akcionāru reģistru, ja sabiedrībai ir tikai reģistrētās akcijas. Tāpat līdz minētajam termiņam sabiedrībai jāiesniedz Komerclikuma 236.1 panta ceturtajā daļā minēto pieteikumu un 236.3 panta piektajā daļā noteiktos paziņojumus, ja sabiedrībai ir tikai dematerializētās akcijas.

Neizpildot šos pienākumus noteiktajos termiņos, sagaidāms Uzņēmumu reģistra lēmums par šo sabiedrību darbības izbeigšanu.

Ja Jums nepieciešama juridiskā konsultācija vai dokumentu sagatavošana, sazinieties ar mums un sniegsim jums nepieciešamo konsultāciju. Konsultācijas saņemšanai lūdzam iesniegt lūgumu izmantojot šo saiti – https://zzlegal.lv/kontakti vai sazinoties, izmantojot norādīto kontaktinformāciju mūsu mājas lapā.