Eiropas Komisija 2020. gada 24. decembrī vienojās ar Apvienoto Karalisti, noslēdzot “ES-AK tirdzniecības un sadarbības nolīgums”, kas tiek piemērots no 2021. gada 1. janvāra. Sadarbības nolīgums nosaka pārejas periodu, ks ļauj turpināt personas datu brīvu plūsmu no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas uz Apvienoto Karalisti pēc pārejas perioda beigām uz noteiktu laika posmu, t.i, līdz 4 mēnešiem (ar iespēju pagarināt vēl uz 2 mēnešiem) vai līdz Eiropas Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību pieņemšanai.

Noteiktajā laika posmā personas datu nosūtīšanu no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas uz Apvienoto Karalisti neuzskata par datu nosūtīšanu uz trešo valsti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 44.pantu, ar nosacījumu, ka uz 2020. gada 31. decembri Apvienotās Karalistes datu aizsardzības tiesību aktos iestrādātās tiesību normas tiek saglabātas atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajam regulējumam. Izrietoši no iepriekš minētā, līdz 2021. gada 30. aprīlim personas datus uz Apvienoto Karalisti var nosūtīt tādā pašā veidā un ievērojot tādus pašus nosacījumus, kā uz jebkuru Eiropas Savienības valsti, nepiemērojot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktos principus un metodes attiecībā uz datu nosūtīšanu uz trešo valsti.